Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Design Garden Kft.

(székhelye: 1161 Budapest, Kenéz utca 51., cégjegyzékszám: 01-09-171543) (a továbbiakban mint: szolgáltató) ismertesse Önnel a tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.
A szolgáltató adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében.
Amikor ön a www.designgarden.hu weboldalt meglátogatja, szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.
Cookie-k (sütik) kezelése
A www.designgarden.hu weboldal látogatóinál a weboldal engedélyhez kötötten cookiekat használ. Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek az ön számítógépén.
Az adattárolás/adatkezelés célja
A kapcsolat fenntartásához mindenképpen szükséges az ajánlatkérő személy nevének, telefon számának, valamint e-mail címének megadása. Megrendelés esetén a számlázási név és cím megadása is szükségessé válik, ezek hiányában ugyanis nem tudnánk számlát kiállítani a vevő részére.
A honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, látogatottsági statisztikák készítéséhez, a felhasználói élmény fokozása, valamint a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja alapján az Design Garden Kft. jogos érdekén alapulva történik. A szolgáltató számára fontos, hogy az ajánlatkérések, érdeklődések teljesítésének minél hamarabb eleget tudjon tenni. Továbbá az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez.
Az érintettek kategóriái, személyes adatok köre
- Honlap látogatók személyes adatai: azonosítószám, IP cím, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, böngésző típusa, operációs rendszer fajtája
- Ajánlatkérők személyes adatai: név, telefonszám, e-mail cím
A számlázási adatok továbbítása, megosztása
A megrendelt termékekről minden esetben kézzel írt papír alapú számlát állítunk ki. A kiállított számlákat és az ezeken szereplő adatokat a Design Garden Kft. könyvelőjének is továbbítjuk könyvelési célokra. A adatkezelő a kiállított számlák postai úton történő küldése céljából a kézbesítéshez szükséges adatokat (név, lakcím) kizárólag a Magyar Posta részére adja át.
Addattárolás
A honlap működtetésében a Maxer Hosting Kft. működik közre tárhely szolgáltatóként. Az adatállományról időnként biztonsági mentés készül, mely szintén a Maxer Hosting Kft. szerveren tárolódik.
Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsa a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.
Az adatkezelő adatai
Design Garden Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Kenéz utca 51.
Cégjegyzékszám: 01-09-171543
Adószám: 24314211-1-42
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
név: Pufnyák Tamás
mobil: 20-355-5561
email: pufnyaktamas@gmail.com
Az Önt megillető jogok
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a fentebb magadott email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között - :
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha a személyes adatokra már nincs szükség az 1. pontban megjelölt célból, (ii) ha tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő számára nem áll fenn más jogalap az adatkezelésre, (iii) az adatkezelés jogellenesen történt.
Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
g) tiltakozhat az adatkezelés ellen, amelyet követően az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott célból adatait csak akkor kezelheti, ha az adatkezelő kényszerítő erejű jogos indoknak kíván megfelelni (21. cikk (1);
h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.
Elérhetőségek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weblap: http://naih.hu/
Panaszbejelentés online: http://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c
Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, ön választása szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.
Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkori aktuális változata hozzáférhető a weboldalakon.
2018. május 24.